algemene-voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Identiteit van de onderneming:
 
 
Bestway Salesdata is de officiële webshop van Bestway Inflatables voor België en Luxemburg.
Bestway Salesdata is een product in beheer van:


 
Door de toegang tot en het gebruik van de webshop verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
Artikel 1 – Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van Bestway Salesdata biedt haar klanten de mogelijkheid om online te kopen. Onderhavige algemene Voorwaarden “voorwaarden” zijn van toepassing op alle artikelen uit het Bestway Salesdata assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Bestway Salesdata. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
Deze voorwaarden worden aan de klant beschikbaar gesteld via de link https://www.bestwaywebshop.be/algemene-voorwaarden bij verkoop op afstand, bij de bestelling, bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Bestway Salesdata
www.bestwaywebshop.be kan deze Algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van nieuwe voorwaarden.
 
Artikel 2 - Aanbod van onze producten en diensten
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Belgie en Luxemburg. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruikt.
De producten van Bestway Salesdata worden zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschreven en aangeboden.  Bestway Salesdata tracht om voldoende informatie te geven om de consument de mogelijkheid te bieden een goede beoordeling te maken van het aangeboden product/dienst. De afbeeldingen die Bestway Salesdata gebruikt bij de productvoorstellingen dienen ter illustratie van het product. De geleverde producten kunnen enigszins afwijken van de geïllustreerde afbeeldingen.
Bestway Salesdata is wat de juistheid, geactualiseerde of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bestway Salesdata is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer u specifieke vragen heeft over bepaalde producten of productspecificaties verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bestway Salesdata.

Artikel 3 - De prijs
Alle vermelde prijzen op de webshop www.bestwaywebshop.be of in onze aanbiedingen zijn richtprijzen inclusief BTW. Bestway Salesdata behoudt zich het recht om op elk moment de prijzen aan te passen. Deze aanpassing zijn afhankelijk van beschikbare voorraad, marktschommelingen, schommelingen op de financiële markt en de aangeboden promoties.
Transport en administratie kosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld.
Bij de bestelling worden bijkomende kosten, zoals vervoer of administratie kosten apart vermeld.
Indien vervoers-, reservatie of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De prijzen worden definitief bij de afsluiting van een overeenkomst. Bestway Salesdata houdt zich eraan om deze prijzen niet meer te wijzigen nadat zij een bevestiging hebben gestuurd van de bestelling.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt opschreven. De bijhorende foto is bedoeld als illustratie en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Bevestigde en definitieve prijzen zijn onder voorbehoud van:
Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten.
Illegaal misbruik of inbreuk op onze systemen.
 
Artikel 4 - Promoties
Promoties worden duidelijk aangegeven en zijn slechts tijdelijk van toepassing. De meeste aanbieding zijn 24u geldig of zolang de voorraad strekt. Tenzij er een langere termijn van de aanbieding wordt aangegeven behoudt Bestway Salesdata zich het recht om op elk moment zijn aanbiedingen aan te passen of te annuleren.
 
Artikel 5 – De bestelling
Bij de bestelling wordt zoveel mogelijk informatie gegeven om de consument op zijn rechten en verplichtingen te wijzen, die bij deze bestelling zijn verbonden, zoals:
Omschrijving en hoeveelheid van de geselecteerde producten
Vermelding van prijzen inclusief BTW, tenzij anders vermeld
Transport en administratie kosten
De betalingswijze
Al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
Verwijzing naar deze Algemene voorwaarden
 
Artikel 6 - Afsluiten van de overeenkomst
De overeenkomst wordt afgesloten op het moment van aanvaarding door de klant van de bestelling en de algemene voorwaarden.
Indien de klant de klant zijn bestelling via de webshop heeft aanvaard, dient de klant zich te registreren om de nodige persoonlijke informatie te bezorgen. Elke persoonlijke informatie die wordt verzameld en bewaard zal worden beheerd volgens de privacy policy van Bestway Salesdata. Bestway Salesdata bevestigt via e-mail de ontvangst en de aanvaarding van elke bestelling.
Bestway Salesdata zal door middel van een beveiligde internetconnectie met een SSL certificaat (Secure Sockets Layer ) ervoor zorgen dat de communicatie en betalingen via de webshop op een veilige manier worden gedaan.
Bestway Salesdata kan een onderzoek instellen, binnen wettelijke kaders, om een zekerheid te stellen dat de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en om zich op de hoogte te stellen dat er geen andere feiten of factoren van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien blijkt dat op grond van dit onderzoek er goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, is Bestway Salesdata gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
Artikel 7 - Betaling
Bestelling via de webshop van Bestway Salesdata worden pas uitgeleverd na ontvangst van de betaling. Bestway Salesdata biedt de klant om online te betalen via een veilige verbinding.
Ingeval van producten of diensten die geleverd worden zonder voorafgaande betaling is de klant verlicht om deze facturen binnen de 14 dagen te betalen, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij gebrek van betaling binnen de gestelde termijn begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1,5% per maand te lopen en dit vanaf de vervaldag van de facturen. Bovendien wordt het nog verschuldigde bedrag zonder enige aanmaning verhoogd met een conventionele schadevergoeding van 10% met een minimum van 25€.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Bestway Salesdata.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op he eigendomsvoorbehoud van Bestway Salesdata te wijzen bij voorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
Artikel 9 - Verzakingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Bestway Salesdata mee te delen dat hij afzien van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Bestway Salesdata en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Bestway Salesdata, .
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
    • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
    • Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
    • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
    • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
De klant heeft de mogelijkheid om elke overeenkomst voor de levering van diensten, die werd afgesloten op afstand, zonder opgave van reden te ontbinden binnen de 14 dagen na de afsluiting van de overeenkomst. Om gebruik te maken van het verzakingsrecht zal de klant een aanvraag richten tot Bestway Salesdata bij de afsluiting van de overeenkomst of uiterlijk bij de levering van de diensten.
Elke aanvraag om te genieten van het verzakingsrecht wordt gericht aan [email protected]. Elke retourzending naar Bestway Salesdata  dient vergezeld te zijn van een goedkeuring en een RMA nummer van Bestway Salesdata.
Indien de klant reeds een bedrag heeft betaald zal Bestway Salesdata dit bedrag na controle en goedkeuring, minus de verzendkosten, binnen de 30 dagen na de terugzending terugbetalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van het verzakingsrecht
Het verzakingsrecht wordt uitgesloten voor goederen of diensten, of samenstelling van producten, die op speciaal verzoek van de klant en of volgens specificaties van de klant werden aangeboden.
Het verzakingsrecht wordt uitgesloten voor diensten die reeds zijn aangevangen binnen de termijn van herroeping en waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen.
 
Artikel 11 - Garantie
Bestway Salesdata zal de nodige aandacht schenken aan selectie van leveranciers en producten/diensten, de juistheid van de vermelde specificaties van de producten/diensten en zorgt ervoor dat de aangeboden producten/diensten aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
De producten geleverd door Bestway Salesdata zijn onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar.
Bestway voorziet voor bepaalde producten een eigen garantie procedure. Om beroep te doen op de garantievoorwaarden van Bestway moet de klant een aankoopbewijs en het ingevuld garantieformulier dat zich in de handleiding bevindt, opsturen naar [email protected].
Om een beroep te doen op de garantie andere artikelen, moet de klant het aankoopbewijs en voor bepaalde producten het garantieformulier invullen en opsturen naar [email protected]. De klant zal instructies krijgen van Bestway Salesdata en kan na goedkeuring en ontvangst van een RMA nummer van Bestway Salesdata zijn goederen opsturen naar het magazijn van Bestway Salesdata, zoals vermeld in de RMA goedkeuring.
De kosten voor het terugzending zijn voor rekening van de klant.
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld, Nadien vervalt elke recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruikersinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens heet tegenbewijs door de klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 12 – Levering/Levertermijn
Standaard zijn de kosten voor levering van onze producten ten laste van de klant. Indien Bestway Salesdata een gratis levering aanbiedt aan zijn klanten staat dit uitdrukkelijk vermeld bij het aanbod. Een gratis levering blijft altijd beperkt tot een bepaalde regio, die duidelijk wordt vermeld bij het aanbod.
Afhankelijk van de beschikbaarheid worden de producten van Bestway Salesdata geleverd binnen 5 werkdagen na de bevestiging van de bestelling. Sommige producten worden geleverd vanuit een centraal magazijn. De levertermijn hiervoor kan 2 tot 3 weken bedragen. Bestway Salesdata zal zijn uiterste best doen om de klant zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de leverdatum en om deze zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. De klant is verantwoordelijk om de juiste informatie te bezorgen, om zo een correcte aflevering mogelijk te maken. Ondanks alle inspanningen die Bestway Salesdata zal doen voor een correcte levering, kan Bestway Salesdata evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het niet naleven van de geplande levertermijn.
Zichtbare beschadiging aan de verpakking of een onvolledige levering moet de klant vermelden op de leverbon of het transportdocument met handtekening van de chauffeur.
De klant is verplicht om deze gebreken binnen 24u te melden aan [email protected].
Bestway Salesdata zal de nodige details i.v.m. de kosten voor de levering en de levertermijn vermelden op webshop.

Artikel 13 - Klantendienst
De klantendienst van Bestway Salesdata is bereikbaar via het contact formulier van de webshop, via e-mail op [email protected] of per post op het volgend adres:
Bestway Salesdata
 

België
 
Artikel 14 - Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze webshop, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bestway Salesdata of rechthoudende derden.

Artikel 16 - Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webshop is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Bestway Salesdata levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de webshop niet beschikbaar zou zijn, zal Bestway Salesdata de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Bestway Salesdata kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bestway Salesdata geeft geen garanties voor de goede werking van de webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de webshop of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de webshop.
Bestway Salesdata kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze webshop of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Bestway Salesdata verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 
Artikel 17 - Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Bestway Salesdata verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Bestway Salesdata toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Bestway Salesdata bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Bestway Salesdata uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat om hiervoor een e-mail te sturen naar [email protected] of om dat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:
Bestway Salesdata


België
 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Bestway Salesdata heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Bestway Salesdata respecteert strikt de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.bestwaywebshop.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Artikel 18 - Gebruik van Cookies
Bestway Salesdata maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.
Bestway Salesdata houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kun u ons contacteren op [email protected].

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd.